Ban hành kế hoạch thực hiện Khung trình độ quốc gia Việt Nam với giáo dục ĐH

Cách đây nhiều năm, ngành giáo dục Việt Nam đã lập kế hoạch xây dựng Khung trình độ quốc gia Việt Nam với giáo dục đại học thông qua xây dựng, ban hành chuẩn chương trình đào tạo, chuẩn đầu ra với từng trình độ, từng ngành đào tạo nhằm đảm bảo chất lượng đào tạo, tăng cường mối quan hệ tương đồng với khung trình độ quốc gia của các nước khác.

Đây cũng là cơ sở để thực hiện công nhận giữa Việt Nam và các nước về trình độ, tăng tính cạnh tranh trong đào tạo nguồn nhân lực ở Việt Nam.

Tới ngày 18-10-2016, quyết định số 1982/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Khung trình độ quốc gia Việt Nam. Và ngày 30-3, Thủ tướng đã ban hành kế hoạch thực hiện quyết định số 1982/QĐ-TTg.

Mục đích của kế hoạch này là để xây dựng, phê duyệt chuẩn chương trình đào tạo cho các ngành, khối ngành của từng lĩnh vực trong giáo dục đại học nhằm đổi mới hoạt động đào tạo gắn với bảo đảm, nâng cao chất lượng của giáo dục đại học Việt Nam.

Ngoài ra, mục đích nhằm thiết lập mối quan hệ với khung trình độ quốc gia của các nước trong khu vực và trên thế giới; tạo ra cơ chế liên thông giữa các trình độ đào tạo; xây dựng xã hội học tập và học tập suốt đời.

Bộ Giáo dục và đào tạo chịu trách nhiệm xây dựng và ban hành các văn bản, tài liệu để triển khai thực hiện Khung trình độ quốc gia Việt Nam đối với các trình độ của giáo dục đại học.

Các bộ thành lập hội đồng tư vấn khối ngành gồm các chuyên gia đầu ngành ở các cơ sở giáo dục đại học, viện nghiên cứu, các nhà quản lý giáo dục đại học và đại diện của giới doanh nghiệp, công nghiệp và các cơ quan quản lý nguồn nhân lực, xây dựng chuẩn chương trình đào tạo cho các ngành, khối ngành của từng lĩnh vực trong giáo dục đại học, trình Bộ Giáo dục và đào tạo để thẩm định, ban hành, hoàn thành trong quý 4-2022.

Bộ Giáo dục và đào tạo chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở giáo dục đại học triển khai tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ lãnh đạo quản lý, giảng viên thực hiện Khung trình độ quốc gia Việt Nam đối với các trình độ của giáo dục đại học, hoàn thành trong quý 4-2021.

Bộ Giáo dục và đào tạo thành lập hội đồng tư vấn xây dựng báo cáo tham chiếu đối với các trình độ của giáo dục đại học của Khung trình độ quốc gia Việt Nam với Khung tham chiếu trình độ ASEAN, hoàn thành trong quý 3-2020.

Trong quý 4-2020, các bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, chủ tịch ủy ban nhân dân cấp tỉnh, hiệu trưởng các cơ sở giáo dục đại học theo chức năng, nhiệm vụ được giao xây dựng và ban hành kế hoạch thực hiện các nội dung trong kế hoạch nêu trên.

Nguồn: Tuổi Trẻ. Link gốc: https://tuoitre.vn/ban-hanh-ke-hoach-thuc-hien-khung-trinh-do-quoc-gia-viet-nam-voi-giao-duc-dh-20200331212045086.htm

Leave a Reply

Hệ thống văn bằng Quốc gia Anh Quốc

Các chương trình của Level UK được Ofqual kiểm định và công nhận, thuộc hệ thống khung năng lực quốc gia Anh Quốc RQF.

Level UK - Hệ thống khảo thí cấp văn bằng Quốc gia theo Level Anh Quốc